Sledi apostolov online dating

Obenem se sprašujejo, kako in zakaj se je rokopis skozi zgodovino spreminjal in kaj je to pomenilo, ustavijo pa se tudi ob vprašanju, kako je zapis kartuzijanskega korala iz tega rokopisa morda zvenel in kaj bi to lahko pomenilo. V času velike zahodne shizme, ko sta se pojavila dva papeža (eden v Rimu in drugi v Avignonu), se je razcepil tudi kartuzijanski red.

O zgodovini kartuzije Žiče glej Jože Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter; predstavitev zgodovine kartuzije je povzeta predvsem po tej monografiji. Več o ozadju shizme ter ekonomskih in drugih dejavnikih, ki so poleg splošnega razkola v Cerkvi prav tako vodili do razcepa kartuzijanskega reda, pa tudi o velikem pomenu kartuzij nemških dežel v okviru kartuzijanskega reda, v Bligny, »La Grande Chartreuse et son ordre au temps du Grand Schisme«.

Kartuzije so imele med seboj živahne stike, veliko so si tudi izposojale in izmenjevale knjige.

Po združitvi kartuzijanskega reda je število samostanov ponovno naraslo, versko življenje v njih pa je dobilo nov zagon.

Zapisniki generalnih kapitljev v Žičah kažejo, da so si posamezni priorji v času velike shizme prizadevali tudi za enotnost med kartuzijami, podložnimi rimskemu papežu, ter za enotno redovno observanco v njih.

Tudi Bistra in Jurklošter, drugi dve slovenski kartuziji, sta v tem času uživali velik ugled, njuni priorji pa so opravljali pomembne naloge v redu.

Kronika Slavističnega društva Slovenije (1997--2008). Izdaja Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Ko je red leta 1410 ponovno vzpostavil enotnost, je bila slednja tudi rezultat velikih prizadevanjih in zaslug žičkih priorjev, predvsem Štefana Maconeja, ki je bil ena največjih osebnosti v zgodovini žičke kartuzije. Leta 1414 je generalni prior Janez na prošnjo žičkega konventa dovolil, da sme v žički kartuziji bivati 20 menihov, če jih je le mogoče vzdrževati.

Zato vsa poglavja pričujoče knjige krožijo okrog samega rokopisa; vsako od njih si ogleduje zdaj eno, zdaj drugo lastnost rokopisa. Z nadaljnjo delitvijo na province so Žiče leta 1335 postale sedež najprej Nemške province (Provincia Alemaniae), po ponovni delitvi leta 1355 pa sedež Zgornjenemške province (Provincia Alemaniae superioris).

Poskušajo ga umestititi v zgodovino in poiskati njegovo mesto med drugimi žičkimi glasbenimi rokopisi, prikazati njegovo liturgično vsebino in podati najbolj osnovne značilnosti njegovega glasbenega in besedilnega zapisa. Največji razcvet je za Žiče paradoksno prinesla ena od velikih katastrof v zgodovini katoliške Cerkve – velika zahodna shizma.

Štefan Macone je bil ena najbolj izjemnih osebnosti v zgodovini žičke kartuzije.

Še posebej si je prizadeval za preseganje nesoglasij v redu ter bil eden glavnih akterjev pri ponovni združitvi celotnega kartuzijanskega reda.

Search for sledi apostolov online dating:

sledi apostolov online dating-78sledi apostolov online dating-6sledi apostolov online dating-9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “sledi apostolov online dating”